Unit 703B, Gardoon Tower, Navab High way, Tehran, IRAN

0098- 0912-0249120

Rayen Biotechnology Co Ltd

Sterile section - A DIVISION dedicated and professional at sterilization

Sterile section - A DIVISION dedicated and professional at sterilization

Sterile section - A DIVISION dedicated and professional at sterilizationSterile section - A DIVISION dedicated and professional at sterilizationSterile section - A DIVISION dedicated and professional at sterilization

About Us

image4

Our History

شروع کار شرکت فن آوران ميکروبشناسی راين از سال 1381 می باشد. تمامی تمرکز کاری اين شرکت در ابتدا در زمينه ميکروبشناسی تا امروز بوده است. اين شرکت دارای سه قسمت تخصصی به شرح ذيل است :                                                                                                                               قسمت ميکروبشناسی بالينی                                                                                                               

  • قسمت ميکروبشناسی کاربردی                                                                                         دو قسمت فوق از طريق وب سايت www.rayenbiotechnology.com قابل دسترسی می باشند.                                                                                                                                                  
  • قسمت استريليزاسيون بيمارستانی                                                                             قسمت استريل بيمارستانی به صورت اختصاصی بر روی بسته بندی و کنترل کيفی مرتبط با بخش CSSD بيمارستانی فعاليت دارد. بديهی است دو قسمت ميکروبشناسی در زمينه حوزه استريليزاسيون توليد و آزمايشگاه صنايع و نيز آزمايشگاه های تشخيص پزشکی پاسخگو می باشند. 

image5

Education missions

ما به صورت تخصصی در طول 10 سال گذشته در زمينه ميکروبشناسی صنعتی شامل ميکروبشناسی مرتبط با صنايع غذايي و صنايع دارويي با سازمان غذا و دارو ، دانشگاه ها  و نيز شرکت های توليدی علاقه مند همکاری آموزشی داشته ايم. در طول دو سال گذشته اين دامنه آموزشی  شامل مباحث مرتبط با بخش استريليزاسيون بيمارستانی نيز شده است که نتيجه آن اجرای بيش از 13 برنامه آموزشی مرتبط با CSSD با همکاری معاونت پرستاری و درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده است.                                                                               

image6

Laboratory facility

آزمايشگاه ميکروبشناسی شرکت فن آوران ميکروبشناسی راين به زودی تحت مجوز اداره ملی استاندارد ايران به صورت رسمی در دامنه های زير فعاليت خود را شروع می کند. اين دامنه شامل                                                                                                                                                               

  • آزمون های ارزيابی کنترل کيفی هوای clean room يا controlled room در صنايع و بيمارستان ها توسط شرکت active air sampling 
  • انجام کاليبراسيون دستگاه های ايرسمپلر برند TRIO BAS
  • آزمون های تست های Validation  و   Verification روش ها ، تست ها ، بسته بندی در حيطه استريليزاسيون 
  • انواع آزمون های Protocol Validation ميکروبی 

اين آزمايشگاه به زودی تحت ايزو 17025 فعاليت خود را به صورت رسمی شروع خواهد کرد.                                                                                                                                                                                 

Contact Us

خدمات

تجربه و تخصص ما تنها در فروش محصولات مرتبط با استريليزاسيون نيست. ما در همه زمينه ها و کاربرد ها جايي که نياز به استريليزاسيون باشد می توانيم به شما کمک کنيم. در صورتی که هر سئوالی در مورد طراحی ، ساخت ، نصب دستگاه ها ، استفاده از محلول ها ، بسته بندی، نگهداری ابزار استريل و کنترل کيفی استريليزاسيون داريد مراتب را با ما در ميان بگذاريد. 

ايميل :    info@rayenmicrobiolab.com 

whatsApp :     0098- 912-0249120  

Telegram :    0098- 912-0249120  

تلفن رسيدگی به شکايات يا پيشنهادات :    

7072 084 912 -0098

اين تلفن از طريق WhatsApp و Telegram نيز قابل دسترسی است. 

شرکت فن آوران ميکروبشناسی راين

Tehran, Iran

Tel : +98(0)21 66 88 95 09 , + 98 (0) 21 66 38 31 72 + 98 (0) 21 66 38 31 73 , + 98 (0) 21 66 38 31 74 + 98 (0) 21 66 38 31 75 Fax : + 98 (0) 21 66 88 95 49

Get in touch

Cancel